Положення про членство в АПІТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням Асоціації «Підприємств
інформаційних технологій України»

Протокол № 83/1
від «19» серпня 2020 р.
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
«ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ»

м. Київ — 2020

Загальні положення

Положення про членство в Асоціації «Підприємств інформаційних технологій України» (далі – Положення) розроблене на виконання Статуту Асоціації.

Дане Положення визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки членів.

Терміни Асоціація, Загальні збори, Правління, Генеральний директор, Виконавча адміністрація вживаються у цьому Положенні в стосунку до Асоціації «Підприємств інформаційних технологій України».

Термін Заявник означає юридичну особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до цього Положення.

Стаття 1. Вступ до Асоціації

1.1.   Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, що діє у сфері інформаційних технологій, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

1.2.   Прийом до Асоціації здійснюється на підставі заяви, поданої на ім’я Правління.

1.3.   Заява про вступ, за встановленою формою

— надсилається рекомендованим листом на адресу Асоціації, або

— подається Генеральному директору Асоціації особисто, або

— надсилається на електронну адресу Виконавчої адміністрації АПІТУ, або

— подається шляхом заповнення форми в онлайні.

Зразок заяви про вступ, електронна адреса та адреса онлайн-форми публікуються на сайті Асоціації за адресою https://apitu.org.ua/admission

1.4.   Усі питання, пов’язані з прийомом до Асоціації, вирішуються Правлінням, якому Загальні збори, що відбулися 19 липня 2007, делегували право прийому в члени Асоціації.

1.5.   Рішення Правління про відмову у прийомі до Асоціації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.

1.6.   Протягом семи робочих днів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації, Генеральний директор направляє заявнику рахунок на сплату членського внеску.

1.7. Перший рахунок для компанії, що вступає в члени Асоціації, виставляється на річну суму членського внеску, незалежно від дати вступу компанії. В наступному році розмір внеску розраховується виходячи з кількості місяців, за які внесок вже сплачений у попередньому році.

1.7. Членство в Асоціації настає після сплати членського внеску.

1.8. Протягом семи робочих днів з дати оплати членського внеску Генеральний директор направляє члену Асоціації Свідоцтво про членство в Асоціації. Таким чином Договір між Асоціацією і членом Асоціації складається з двох частин – оферти (Заява про вступ) і акцепту (Свідоцтво про членство).

Стаття 2. Представництво

2.1 Члени Асоціації представлені в ній власником чи керівником підприємства, або заступником керівника, або іншою делегованою особою.

2.2. На Загальних зборах та в Робочих органах Асоціації від одного члена Асоціації лише один представник може брати участь з правом голосу.

Стаття 3. Холдинги

3.1 Холдинги підприємств — що мають одного спільного власника або спільну групу власників, надають Правлінню через Генерального директора повний перелік юридичних осіб холдингу, які здійснюють торгівельні операції, а також у двотижневий строк інформують Правління у разі змін у цьому переліку.

3.2. Члени Асоціації підтримують принципи чесних конкурентних відносин та дотримання законодавства України. Це розповсюджуються на всі підприємства, які є частинами вищезазначених холдингів та/або інших об’єднань. 

Стаття 4. Розкриття комерційної інформації

4.1. Для досягнення цілей Асоціації або її Робочих органів, зокрема для аналізу ринку, Правління або Робочі органи можуть запитувати у членів Асоціації інформацію про їх діяльність. Ця інформація не виноситься за рамки відповідно Правління чи членів Робочих органів. При необхідності перевірки особливо конфіденційних даних член Асоціації надає інформацію незалежній особі – Генеральному директору АПІТУ, який повідомляє відповідно Правлінню чи Робочому органу лише висновки, без надання первинних даних.

4.2. Член Асоціації може відмовитись від надання такої інформації, якщо вважає, що це може йому зашкодити. В цьому разі, член Асоціації надсилає про це повідомлення на ім’я відповідно Правління чи Робочого органу.

Стаття 5. Інші права та обов’язки членів Асоціації:

5.1. Члени Асоціації мають права та обов’язки, беруть участь у вирішенні питань діяльності Асоціації в порядку, визначеному Статутом та цим Положенням.

5.2.   Члени Асоціації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Асоціації та рішеннями органів управління Асоціації.

5.3.   Члени Асоціації зобов’язані:

— дотримуватись вимог Статуту, положень та інших внутрішніх документів Асоціації, а також виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Асоціації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

— брати участь в діяльності Асоціації;

— сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації;

— вживати заходів для усунення недоліків в роботі і помилок, якщо того вимагають органи Асоціації;

— інформувати органи Асоціації про факти, які можуть негативно впливати на діяльність Асоціації або про порушення Статуту, інших внутрішніх документів членами Асоціації;

— регулярно сплачувати членські внески.

5.4 Члени Асоціації, що не дотримується принципів чесної конкурентної боротьби, чинного законодавства України, вимог Статуту та цього Положення рекомендуються Правлінням до виключення на Загальних зборах. Рекомендація проводиться протокольним рішенням Правління. Порушеннями вважаються:

a) зафіксовані факти ухиляння від сплати чи заниження обсягу податків при імпорті. Для підприємств, що є учасниками холдингу, відповідальність є солідарною.

b) порушення базових вимог податкової служби щодо відсутності фіктивної діяльності.

c) порушення митних правил або продаж членом Асоціації або пов’язаними з ним підприємствами товарів, що незаконно (з порушенням митних правил) завезені на митну територію України. Ознаками порушення митних правил є:

— відсутність конкретної моделі товару в митній базі;

— митна вартість товару на 5% нижча від ціни на найдешевші моделі у своїх діапазонах технічних характеристик та торгових марок, узгодженої Асоціацією та наданої Державній митній службі;

— неповний опис товару в 31-й графі ВМД (відсутність істотної інформації про назву та характеристику товару).

d) подання завідомо неправдивої інформації щодо ціни та походження товару;

e) ненадання повного переліку імпортерів чи неповідомлення про зміни у двотижневий строк.

Такі дії також є порушенням вимог Статуту Асоціації, п. 4.2.2.ґ та п. 4.2.2.д, згідно з якими члени Асоціації зобов’язані керуватися в своїй діяльності засадами етики та дбати про добре ім’я Асоціації.

Стаття 6. Облік членів Асоціації

6. Облік членів Асоціації забезпечує Генеральний директор.

Стаття 7. Припинення членства в Асоціації

7.1. Членство в Асоціації припиняється:

a) для дійсного члена – після прийняття відповідного рішення Загальними зборами; 

b) для асоційованого члена – після прийняття відповідного рішення Правлінням. 

7.2. Член Асоціації виключається з Асоціації, якщо він припиняє діяльність.

7.3. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо він:

— не дотримується положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;

— не бере участі в реалізації статутних завдань Асоціації; 

— несвоєчасно сплачує членські і цільові внески;

— не надає Виконавчій адміністрації Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

— не керується в своїй діяльності засадами етики;

— не дбає про добре ім’я Асоціації.

7.4. Член Асоціації може вийти з неї добровільно, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації. В цьому разі членство в Асоціації вважається припиненим з моменту отримання Правлінням Асоціації письмової заяви про вихід, за умови погашення заборгованості зі сплати членських внесків. У разі наявності непогашеної заборгованості, членство припиняється після її погашення.

7.5. У разі добровільного припинення членства в Асоціації особа має право повторно вступити до Асоціації на умовах, передбачених цим Положенням.

7.6. Рішення Загальних зборів про виключення з Асоціації є остаточним.

7.7. Виключення члена з Асоціації позбавляє його права на повторний вступ до Асоціації протягом 3 (трьох) років.

7.8. Особи, які вийшли або яких виключено з Асоціації, не мають права вимагати повернення їм грошових коштів, сплачених ними до Асоціації у якості вступних, членських, благодійних внесків, добровільних пожертвувань чи іншого переданого Асоціації у власність майна (грошових коштів). Вони також не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхнім членством в Асоціації.

Стаття 8. Заключні положення

8. Це Положення, а також зміни до нього набувають чинності з дня їх затвердження Правлінням.